Login Form

Indian ink 1:10

ชื่อยา:    Indian Ink 1:10                                             รูปแบบยา:       Injection

ภาชนะบรรจุ:     ขวดยาฉีด10 ml                                       อายุยา (วัน):     730

ขนาดบรรจุ:      5;ml;vial                                                ปริมาณการผลิต:   150

ใน    100  ml     ประกอบด้วย

              1.Indian Ink                                           10ml

              2.Water for Injection                                90ml

วิธีการผลิต   1. นำindian ink มาเจือจางด้วย WFI

                2. แบ่งบรรจุใส่ขวดแก้ว

                3. ปิดจุกยางและฝาครอบอลูมิเนียม

                4. นึ่งฆ่าเชื้อด้วย autoclave

                5. ปิดฉลาก

วิธีเก็บรักษา

ที่มา : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์