Login Form

รายชื่อคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการชมรมเภสัชกรงานผลิตยาโรงพยาบาล 

 

1. เภสัชกรเลอศักดิ์  ประจวบอารีย์  โรงพบาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ตำแหน่ง ประธานชมรม

2. เภสัชกรหญิงอุดมลักษณ์  รังสิยาภรณ์รัตน์  โรงพยาบาลอุดรธานี จัดหวัดอุดรธานี ตำแหน่ง รองประธาน

3. เภสัชกรหญิงจินตนา ตั้งสิชฌนกุล  โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตำแหน่ง รองประธาน

4. เภสัชกรคมกฤช  ศรีไสว   โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัด เชียงราย ตำแหน่ง รองประธานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. เภสัชกรจิรวัฒน์ สุวรรณกิจ โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก ตำแหน่ง กรรมการ

6. เภสัชกรหญิงวรรณพร วัฒนะวงษ์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ตำแหน่ง กรรมการ

7. เภสัชกรเรืองฤทธิ์ สุทธิประภา โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทสาคร ตำแหน่ง กรรมการ

8. เภสัชกรหญิงสุชีรา ลีโทชวลิต โรงพยาบาลชลประทาน ตำแหน่ง กรรมการ

9. เภสัชกรหญิงเยาวเรศ  เมฆขยาย  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัด เชียงราย ตำแหน่ง กรรมการ

10. เภสัชกรสาโรช อ่อนละออ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ตำแหน่ง กรรมการ

11. เภสัชกรหญิงโสภิต บุษยะจารุ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัด ปราจีนบุรี ตำแหน่ง กรรมการ

12. เภสัชกรหญิงชื่นตา อาชีพสมุทร โรงพยาบาล ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำแหน่ง เหรัญญิก

13. เภสัชกรหญิงอภิญญา   อารยะศิลปาธร  โรงพยาบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร ตำแหน่ง  เลขาณุการ

14. เภสัชกรหญิงวรารัตน์  พงษ์เมษา โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเลขาณุการ