Login Form

Overview Overview Search Search Up Up
Download details
โปรแกรมงานผลิตยา HospCpd โปรแกรมงานผลิตยา HospCpd HOT
(1 vote)

โปรแกรมงานผลิตยา HospCpd เป็นเครื่องมือสำหรับเภสัชกรในการจัดเก็บสูตรตำรับยา บันทึกข้อมูลการผลิต จัดเตรียมเอกสารกำกับการผลิต และฉลากยา รวมถึงระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน

Data

Version
Size
Downloads3,414
Language English
License
Author
Website
Price
Created2559-07-08
Created byKomkrit Srisawai
Changed2559-07-08
Changed byKomkrit Srisawai

Download