Login Form

ประชุมหัวหน้างานผลิต 2561

กำหนดการประชุมหัวหน้างานเภสัชกรรมการผลิตประจำปี 2561

วันที่ 12-13 มีนาคม 2561

ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561

08.30 - 09.00 น.        ลงทะเบียน

09.00 - 09.30 น.       เปิดประชุม และบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนางานเภสัชกรรมการผลิต”

    โดย ภก.ประทิน ฮึงวัฒนากุล     ประธานชมรมเภสัชกรโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข

               09.30 - 10.30 น.        การบรรยาย เรื่อง “HR พลังขับเคลื่อนงานบนเงื่อนไขของทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด” (ไม่มีเอกสาร)

    โดย ภก.อุดมศักดิ์ ศิริเลิศชัยกุล     ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกรุงเทพ 

              10.30 - 10.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

              10.45 - 12.00 น.        การบรรยาย เรื่อง “Brain-based leadership coaching 4.0” (ไม่มีเอกสาร)

    โดย ภก.อุดมศักดิ์ ศิริเลิศชัยกุล     ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกรุงเทพ

12.00 - 13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.15 น.        การบรรยาย เรื่อง “การใช้ยาสมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบัน : คำถามที่พบบ่อยๆ”

    โดย ภญ อาสาฬา เชาวน์เจริญ              โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เอกสาร

14.15 – 14.30 น.       พักรับประทานอาหารว่าง

               14.30 – 16.00 น.       การบรรยาย เรื่อง “การจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการที่ดีในการผลิตยาในโรงพยาบาล” 

    โดย ดร.กฤษฎ์ สุขนันทร์ธะ                   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เอกสาร 1, เอกสาร 2 , ASHP & USP Guideline

16.00 - 17.00 น.        การบรรยาย เรื่อง “การพัฒนา website เพื่อจัดการคำถามที่พบบ่อยในงานเภสัชกรรมการผลิต

                                 โดย ภก.เลอศักดิ์ ประจวบอารีย์              โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

                                        ภญ.อุดมลักษณ์ รังสิยาภรณ์รัตน์      โรงพยาบาลอุดรธานี  เอกสาร

                ภก.คมกฤช ศรีไสว                         โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เอกสาร

                                         

วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561

08.30 – 10.15 น.      การบรรยาย เรื่อง “Update for 4.0 on Extemporaneous Preparation”

        โดย รศ.ดร.ภญ.สุพร จารุมณี                คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   เอกสาร

10.15 - 10.30 น.       พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 - 11.30 น.       การบรรยาย “ประสบการณ์การใช้หุ่นยนต์โรบอตผสมยาเคมีบำบัด”

                                โดย ภก.จิรวัฒน์ สุวรรณกิจ                 โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก เอกสาร

                                       ภก.พงษ์พันธ์ บุญชู                     โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก เอกสาร

              11.30 – 12.00 น.       การบรรยาย เรื่อง “การพัฒนางานผลิตเพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)”

        โดย ภญ.วรนัดดา ศรีสุพรรณ                 กองบริหารการสาธารณสุข

              12.00 – 13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน

               13.00 -14.30 น.        การอภิปราย เรื่อง “การบริหารจัดการยามะเร็ง : สูตรการรักษา เงื่อนไขการใช้ยา การเบิกจ่ายกองทุนต่างๆ”

        โดย ภญ.อุดมลักษณ์ รังสิยาภรณ์รัตน์     โรงพยาบาลอุดรธานี เอกสาร

               ภญ.วรรณพร วัฒนะวงษ์                 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

        ภญ. สุกานต์ดา เด่นจันตา                 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

14.30 – 14.45 น.      พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.30 น.      แผนงาน กรอบและเป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพเภสัชกรรมการผลิตในโรงพยาบาล ปี 2561-2562

       โดย คณะทำงานพัฒนาศักยภาพเภสัชกรรมการผลิต